Helicoptervluchten

Regio Twente is eigenaar van de recreatieparken Het Hulsbeek in Oldenzaal, Het Rutbeek in Enschede en Het Lageveld in Wierden. De recreatieparken bieden de mogelijkheid om op diverse locaties in het terrein helikopters te laten landen en te laten opstijgen. 
 
Voorwaarden
Alvorens Regio Twente aan het landen en opstijgen toestemming verleent, dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen:
  1. Uiterlijk 24 uur van te voren wordt aan Regio Twente gemeld waar de start en landing plaatsvindt;
  2. Vluchten mogen niet plaatsvinden tussen zonsondergang en zonsopgang; 
  3. De afstand tot geluidgevoelige bebouwingen bedraagt minimaal 150 meter;
  4. De aanvraag voldoet aan de in de Beleidsregel TUG-ontheffingen (Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik) genoemde toetsingscriteria voor luchtvaartuigen van provincie Overijssel;
  5. Andere luchtvaartuigen, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 4 van het Besluit burgerluchthavens, zijn niet in de recreatieparken van Regio Twente toegestaan.
 
Belastingregeling
Overeenkomstig de TUG-beleidsregel van provincie Overijssel, hanteert Regio Twente een maximum van twaalf vluchtdagen per recreatiepark per kalenderjaar. Om onnodige geluidsoverlast voor bezoekers van het park, ondernemers en omwonenden zo veel mogelijk te beperken, hanteert Regio Twente een aanvullende belastingregeling met bijbehorende vergoedingen (tabel 1). 
 
 
Aanvraag
U kunt uw aanvraag uiterlijk 21 dagen vóór de helikoptervlucht indienen bij de parkmanager van het beoogde recreatiepark. Indien uw aanvraag meer dan twee vluchten per dag bedraagt (categorie A en B), zullen er maatwerkafspraken met Regio Twente gemaakt moeten worden. In alle gevallen (categorie A, B en C) dient u met Regio Twente in ieder geval het volgende te bespreken: 
- de vluchtroute(s) c.q. instructies van Regio Twente;
- de land- en startlocatie(s);
- de vluchttijd(en);
- het aantal landingen (alleen bij categorie A en B);
- de communicatie naar omwonenden (alleen bij categorie A en B). 
 
Indien bij uw aanvraag het maximum aantal vluchtdagen reeds is bereikt, zal Regio Twente geen toestemming verlenen voor het landen en opstijgen van uw helikopter. In geval u zonder toestemming van Regio Twente een recreatiepark gebruikt als land- en opstijglocatie, is Regio Twente gerechtigd u een boete op te leggen ten bedrage van € 155,00 per landing.